- Reklama -aktuálně

Pronájem nemovitosti: Kdo musí podat daňové přiznání

Pronajímáte byt, dům či jinou nemovitost na základě uzavřené nájemní smlouvy a nejde o pronájem nemovitosti na základě živnostenského oprávnění? Musíte zaplatit daň z příjmu.

Tento příjem se považuje za příjem podléhající dani, který je třeba přiznat v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob (FO).

Povinnost podat daňové přiznání
Daňovou povinnost z dosažených příjmů z pronájmu je poplatník povinen vypořádat osobně podáním daňového přiznání k dani z příjmů FO za příslušné zdaňovací období (za předpokladu, že mu vznikne povinnost podat daňové přiznání).

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2021 v tom případě, pokud úhrn všech jeho zdanitelných příjmů (tedy i příjmů ze závislé činnosti, z podnikání, z jiné samostatné výdělečné činnosti, z použití díla a použití uměleckého výkonu, z kapitálového majetku nebo ostatních příjmů) za zdaňovací období roku 2021 přesáhne částku 2 255,72 eura.

Příjem z pronájmu nemovitostí je osvobozen od daně z příjmů do výše 500 eur za příslušné zdaňovací období, a proto poplatník zahrne do základu daně pouze příjem z pronájmu nemovitostí přesahující částku 500 eur.

Zdanitelné příjmy z pronájmu nemovitosti (po odečtení částky osvobození 500 eur) se uvádějí v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzické osoby typu B v VI. oddíle v tabulce č.1 1 ve sloupci 1. Daňové výdaje jsou uvedeny ve sloupci 2.

Poplatník s příjmy z pronájmu nemovitosti není účetní jednotkou, a to ani v případě, že se rozhodne účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví nebo v soustavě podvojného účetnictví. Z uvedeného důvodu nemá povinnost přikládat k daňovému přiznání k dani z příjmů FO účetní výkazy.

Jedná se o peníze: Pronájem nemovitosti a daně z příjmu – odpovídá poradkyně Jaroslava Lukačovičová. Odvysíláno 3. 3. 2021.
Příklady
Příklad č. | 1: Starobní důchodce v roce 2021 pronajímal byt, přičemž nájemce mu uhradil celkem částku 2 000 eur. Jiné zdanitelné příjmy důchodce neměl.

V uvedeném případě si poplatník může uplatnit osvobození příjmu od daně z příjmů v částce 500 eur, tedy na zdanění mu zůstane příjem ve výši 1 500 eur. Protože však neměl žádné jiné zdanitelné příjmy, nemá za zdaňovací období 2021 povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, neboť jeho příjem nepřesáhl částku 2 255,72 eura.

Příklad č. | 2: Poplatník měl v roce 2021 kromě příjmů ze závislé činnosti ve výši 5 000 eur i příjmy z pronájmu nemovitostí podle zákona o dani z příjmů ve výši 1 550 eur.

V uvedeném případě může poplatník uplatnit z příjmu z pronájmu nemovitosti osvobození od daně v částce 500 eur (1 550–500), tedy po jejím odečtení zdanitelný příjem z pronájmu nemovitosti činí 1 050 eur. Jelikož úhrn zdanitelných příjmů poplatníka přesáhl částku 2 255,72 eura (5 000 eur ze závislé činnosti + 1 050 eur z pronájmu nemovitosti), je povinen vypořádat svou daňovou povinnost z uvedených zdanitelných příjmů podáním daňového přiznání k dani2 pří2.

Příklad č. | 3: Poplatník měl v roce 2021 kromě příjmů ze závislé činnosti ve výši 5 000 eur i příjmy z pronájmu nemovitostí podle zákona o dani z příjmů ve výši 400 eur.

V uvedeném případě si poplatník může uplatnit osvobození od daně v částce 500 eur. j. po jejím odečtení nemá žádný zdanitelný příjem z pronájmu nemovitosti. V takovém případě může poplatník požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování příjmů ze závislé činnosti a není povinen podat daňové přiznání.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články