- Reklama -aktuálně

Jak se dědí majetek v BSM?

V řízení o dědictví se projednává dědictví. Výsledkem je vydání rozhodnutí o dědictví. Rozhodnutí řeší přechod majetku zůstavitele na jeho dědice a to, který z nich co z dědictví nabyl.

Povinností soudu je zjistit zůstavitelů majetek a jeho dluhy a provést soupis aktiv a pasiv dědictví. Na podkladě tohoto zjištění soud určí obecnou cenu majetku, výši dluhů a čistou hodnotu dědictví, součástí je i vyřešení otázky, zda měl zůstavitel majetek v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů (BSM) a určit, co z toho majetku patří do dědictví a co pozůstalému manželovi.

Vypořádání BSM
Vypořádání BSM se provádí v rámci dědického řízení výlučně v takovém případě, pokud o jeho vypořádání nebylo zahájeno sporové řízení u soudu. Použití termínu pozůstalý manžel znamená, že vypořádání podle těchto ustanovení se týká majetku v BSM, které zaniklo smrtí zůstavitele. Zůstavitel s pozůstalým manželem může mít i nevypořádaný majetek v BSM, které zaniklo jinak než smrtí zůstavitele bez zániku manželství, vyhlášením konkurzu na majetek jednoho z manželů, uložením trestu propadnutí majetku.

O bezpodílovém spoluvlastnictví manželů s právničkou Janou Alušíkovou z advokátní kanceláře MPH – publikováno 23. října 2020.
Účelem vypořádání BSM v řízení o dědictví je určit, co z majetku BSM připadne do vlastnictví pozůstalého manžela a co bude patřit do dědictví. Výsledkem tohoto procesu je pak určení, která konkrétní věc nebo jaká její část patří do dědictví. Při vypořádání se postupuje podle předpisů Občanského zákoníku. Aby tak bylo možné učinit, musí:

existovat majetek v BSM,
v případě uzavření dohody o vypořádání BSM musí existovat alespoň jeden dědic kromě pozůstalého manžela,
musí být prokázáno, že o vypořádání BSM nebylo zahájeno řízení u soudu,

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů: lze jej zrušit?
Předmět BSM je vymezen v Občanském zákoníku. Je-li mezi účastníky řízení nesporné, že zůstavitel s pozůstalým manželem neměli žádný majetek v BSM, je vhodné o tom provést záznam v protokolu o projednání dědictví.

BSM se vypořádává mezi pozůstalým manželem a dědici. Bez ohledu na to, zda pozůstalý manžel je zároveň dědicem, nemůže při vypořádání dohodou vystupovat na straně dědiců. Je-li však manžel jediným dědicem, nelze provést vypořádání dohodou, ale pouze rozhodnutím. Zvláštní situace může nastat, pokud existuje nevypořádaný majetek v BSM, které zaniklo zánikem manželství před smrtí zůstavitele, bývalý manžel není dědicem a nikdo jiný nedědí, tedy dědictví připadá státu. V takovém případě se BSM vypořádá mezi bývalým manželem a státem.

Pokud od zániku BSM uplynuly 3 roky, nelze provádět vypořádání BSM, protože v souladu Občanským zákoníkem platí pro movité věci, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém je každý výlučně jako vlastník používá. O ostatních movitých věcech, nemovitých věcech a společných majetkových právech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví.

Jsou-li splněny všechny uvedené předpoklady, vypořádá se BSM buď dohodou mezi pozůstalým manželem a dědici uzavřenou písemně nebo ústně do protokolu, nebo vypořádání provede soud.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články